Inschrijven BCT-rit 2018

Datum: zaterdag 21 en zondag 22 april 2018

Voor de BCT-Trophy is de volgende vrijwaringsclausule van toepassing:


VRIJWARINGSCLAUSULE

 • De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de BCT-Trophy voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of derden risico's voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt.
   
 • De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico's uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De BCT-Trophy, haar organisatoren, sponsors en hun medewerkers en bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers(s) i.v.m. de deelname aan BCT-Trophy lijdt/lijden.
 • De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de BCT-Trophy noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen. 


Het inschrijfgeld bedraagt € 419,-. Dit is per equipe en inclusief hotelovernachtingen, diners, lunches en materiaal. 
U kunt het inschrijfgeld overmaken op ABN-AMRO-rekening NL33 ABNA 0537 5631 99 tnv Bartje Classic Toer. 

Als u zich inschrijft gaat u akkoord met de vrijwaringsclausule.

Bekijk het Fotoboek 2017 voor de nieuwste foto's, uitslagen én de uitleg hoe u wél had kunnen winnen!

 


 BCT Trophy 2018

 

Meer weten over de Trophy? Klik dan hier.

Hier kunt u de uitleg van Dag 1 en Dag 2 nog eens terugzien.

Ook kunt u ons volgen op Facebook.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Daarom hebben wij alle bestanden met persoonsgegevens van onze site verwijderd. U ontvangt zo spoedig mogelijk meer informatie over ons beheer van uw persoonsgegevens.

 

Hoofdsponsor 2017 én 2018

GRIP

 

Chauffeur

Bijrijder

Auto

Deelname aan:

Kamer

Vrijwaringsclausule

Vrijwaringsclausule voor de BCT Trophy Sportklasse en Toerklasse

Onder de organisatie dient hierna te worden begrepen de Stichting BCT Trophy, haar bestuursleden, haar vrijwilligers, haar sponsoren en alle andere bij de organisatie van een auto toerrit door Stichting BCT Trophy betrokken personen.

Onder deelnemer dient hierna te worden begrepen de rijder en de navigator die deelnemen aan een door Stichting BCT Trophy georganiseerde auto toerrit.

De deelnemer is zich ervan bewust dat deelneming aan de BCT Trophy kan leiden tot schade bij hemzelf of bij derden, onder andere doch niet uitsluitend bestaande uit zaakschade, letselschade en gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt door hemzelf en/of de organisatie en/of derden.

De deelnemer verklaart bij deze dat hij de organisatie op geen enkele wijze voor vergoeding van die schade aansprakelijk zal stellen. De deelnemer neemt het risico op de bedoelde schade uitdrukkelijk voor zijn rekening.

De rit kent geen aan de deelnemers opgelegde tijdlimieten, maar alleen uit tijdvensters, om organisatorische redenen vastgesteld voor koffie, lunch etc.

De deelnemer verklaart voorts dat hij:

 1. zelf volledig verantwoordelijk is voor zijn rij- en verkeersgedrag.
 2. alle verkeersregels in acht neemt dan wel daarop toe ziet (let op gelijkwaardige kruisingen en voorrangsrecht van fietsers).
 3. zich realiseert dat bij de autorit geldende tijdvensters geen aanleiding kunnen en mogen zijn om verkeer- en gedragsregels te overtreden.
 4. de organisatie, sponsoren, marshalls en medewerkers van het evenement op geen enkele wijze aansprakelijk zal stellen indien er onverhoopt een fout in de planning, de organisatie, etc zit noch aansprakelijk zal stellen voor welke schade dan ook die met betrekking tot deelneming aan dit evenement mocht ontstaan. De equipe vrijwaart de organisator, sponsoren, marshalls en medewerkers van het evenement tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden.
 5. heeft zorg gedragen voor voldoende onderhoud aan het voertuig waarmee wordt deelgenomen, zowel technisch als op het gebied van veiligheid.
 6. minimaal WA verzekeringen heeft afgesloten die dekking bieden voor deelname aan de onderhavige autorit, zulks zowel voor hemzelf als voor het voertuig waarmee wordt deelgenomen.
 7. lichamelijk en geestelijk voldoende gezond en voldoende bekwaam ben om aan het evenement deel te nemen.
 8. als rijder in het bezit ben van een geldig rijbewijs. Ingeval de navigator geen geldig rijbewijs kan overleggen, verklaren rijder en navigator tijdens het evenement niet van rol te zullen wisselen.
 9. Met uw inschrijving gaat u automatisch akkoord met onze privacyverklaring.

Captcha