Inschrijven BCT-rit 2019

Datum: zaterdag 18 en zondag 19 april 2020

Voor de BCT-Trophy is de volgende vrijwaringsclausule van toepassing:


VRIJWARINGSCLAUSULE

  • De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de BCT-Trophy voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of derden risico's voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt.
  • De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico's uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De BCT-Trophy, haar organisatoren, sponsors en hun medewerkers en bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemers(s) i.v.m. de deelname aan BCT-Trophy lijdt/lijden.
  • De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de BCT-Trophy noch de hierboven genoemde personen en/of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen. 

Het inschrijfgeld bedraagt €449,-. Dit is per equipe, inclusief hotelovernachting in een tweepersoonskamer, diner, ontbijt, lunches en rallymateriaal.
Het inschrijfgeld bedraagt €499,- wanneer je twee éénpersoonskamers boekt.

Je kunt het inschrijfgeld overmaken op ABN-AMRO-rekening NL33 ABNA 0537 5631 99 tnv Bartje Classic Toer. 

Als je inschrijft ga je akkoord met de vrijwaringsclausule en onze privacyverklaring.

Annuleringsbericht

Beste rally rijders,
 
In de afgelopen weken hebben we als BCT-bestuur veel en zorgvuldig overlegd. De tekenen dat we in het weekend van de BCT Trophy door de corona perikelen heen zijn, lijken nog steeds niet gunstig. Helaas zien we ons dan ook genoodzaakt om zowel de Inloopmiddag, als de BCT Trophy op 18 en 19 april, niet door te laten gaan.
 
Er was al veel energie in de voorbereidingen gestoken. Daardoor ligt er nu een mooie route die al zo goed als klaar is en die houden jullie uiteraard tegoed! We hebben nl. besloten met de route van dit jaar de volgende BCT Trophy in het weekend van 17 & 18 april 2021 te houden. Noteer die data alvast in de agenda!?
 
Het is natuurlijk jammer dat de rally niet door kan gaan. Ook wij, als bestuur, beleven altijd veel plezier in het weekend! Aan de andere kant, laten we eerlijk zijn, er zijn ergere dingen. We hopen jullie hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact op. We zijn te bereiken via het e-mailadres bestuur@bcttrophy.nl.
 
Het inschrijfgeld van degenen die al hebben betaald, storten we natuurlijk terug. Daarover volgt nog bericht.

Met vriendelijke groet,
 
Het BCT-bestuur

Link

Chauffeur

Bijrijder

Auto

Deelname aan:

Kamer

Vrijwaringsclausule

Vrijwaringsverklaring voor de BCT Trophy

De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan een historische regelmatigheidsrit zowel voor de deelnemer als voor derden het risico meebrengt van zaakschade en personenschade (letselschade), gevolgschade daaronder begrepen. De deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor zijn eigen rekening. De deelnemer heeft het reglement en/of de uitgegeven bulletins van het evenement gelezen en verklaart de geldende bepalingen te zullen naleven en de geldende wettelijke voorschriften en/of door de bevoegde autoriteiten verstrekte voorschriften en aanwijzingen te zullen naleven.

De organisatie, sponsoren, (bestuurs-)leden van de organiserende stichting/vereniging (Stichting BCT-Trophy) en de NHRF aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook – ongeacht waaruit die schade bestaat en hoe die is ontstaan – die een deelnemer in verband met deelname aan een evenement lijdt dan wel aan derden of andere deelnemers veroorzaakt. De deelnemer verklaart dat hij de organisatie, de NHRF en de sponsoren niet aansprakelijk zal stellen of houden en hen zal vrijwaren voor enige door hem geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder begrepen.

Bovendien verklaart de deelnemer dat tijdens het evenement de auto waarmee aan een evenement wordt deelgenomen tenminste tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is conform de vereisten zoals vastgelegd in de wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) en dat de voor deze verzekering berekende premie tijdig is betaald.

Het is de deelnemer bekend dat assuradeuren deelname aan regelmatigheidsritten mogelijk uit kunnen sluiten maar dat de deelnemer, indien dit voor hem of haar van toepassing is, tevens verklaart hiervoor een aanvullende verzekering te hebben afgesloten die de wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) ook tijdens het evenement volledig dekt.

Indien de auto in Nederland is geregistreerd dient deze, indien van toepassing, over een geldige apk-keuring te beschikken, of een daarmee gelijk te stellen keuring als de auto in het buitenland is geregistreerd en voorts dat degene die de deelnemende auto bestuurt beschikt over een in Nederland geldig rijbewijs.

Tevens verklaart de deelnemer lichamelijk en geestelijk gezond te zijn om aan het evenement deel te nemen en dat deze bekwaam is om dit te doen. De deelnemer erkent de aard van het evenement en het mogelijke risico, inherent aan een gemotoriseerde sport, en verklaart dit risico te accepteren.

Tot slot verklaart de deelnemer het reglement van het evenement te zullen naleven alsmede dat de bestuurder tenminste 18 jaar is en over een geldig rijbewijs beschikt en dat er tijdens het evenement niet gewisseld wordt tussen de bestuurder en de navigator van de equipe indien zij niet beide over een geldig rijbewijs beschikken en/of niet beide voldoen aan de eisen die de verzekeraar van de deelnemende auto aan het besturen van de auto stelt.

Met uw inschrijving gaat u automatisch akkoord met onze privacyverklaring.

Captcha